Премини към основното съдържание

Резултати

Повишаването на ефективността на инсталациите и намаляването на емисиите на замърсители бяха предизвикателство преди няколко години. Днес това е икономическа необходимост.

В стъкларската промишленост се проучват няколко решения (за научноизследователска и развойна дейност или за промишлени мащаби). Едно от тях се състои в оползотворяване на отпадна енергия от площадката на завода чрез непряко предварително нагряване, за да се избегнат всички рискове, свързани със смесването на кислорода с изпаренията. 

Проектът HotOxyGlass, финансиран от Европейската комисия, има две основни цели, които са свързани една с друга:

  • Да се намали потреблението на енергия в процеса на производство на плоско стъкло. Потреблението на енергия постоянно е подложено на предизвикателства в индустрията и проектът предлага иновативно решение, основано на използването на кислород.
  • Да се намалят емисиите на замърсители. По този начин проектът допринася за ограничаване на изменението на климата.

 

Резултати от проекта
Успешното пускане на оборудването в експлоатация се състоя през ноември 2021 г. Това беше резултат от съвместните усилия (Paşabahçe Bulgaria / Şişecam & Air Liquide) от началото на проекта (юли 2017 г.). Екипите преодоляха много предизвикателства и пречки, за да постигнат този пуск (технически предизвикателства, икономически предизвикателства като обезценяването на турската лира и епидемията от Covid-19). Въпреки че първоначалните цели на проекта не можаха да бъдат постигнати, този старт е постижение в рамките на проекта LIFE CleanOx.

С оценката на работата на оборудването, която беше направена от екипите през декември 2021 г., Air Liquide успя да разбере по-добре поведението на радиационния топлообменник в промишлена среда, за да прецизира своето CFD моделиране. Air Liquide заключава, че резултатът от проекта подкрепя по-нататъшното развитие на технологията CleanOx.

Изпитването на място показа увеличение на топлинната ефективност със 17 % в сравнение с изгарянето на въздух с помощта на регенеративен топлообменник. Въпреки това тези резултати не бяха толкова високи, колкото може да постигне оборудването R-HX, и под ефективността на Eco-HeatOx.  Това се дължи на недостатъчния поток димни газове към R-HX, поради разположението му на байпас за димни газове, и на проблеми със замърсяването, които възпрепятстват пълната ефективност на оборудването. Въз основа на опита на Eco-HeatOx, R-HX би трябвало да постигне "CleanOx Intermediate" (т.е. еквивалентна на Eco-HeatOx) производителност, при условие че е наличен достатъчен дебит на димните газове и са взети подходящи мерки срещу замърсяването.  Поради това можем да очакваме, че концепцията за конструкцията на R-HX може да осигури 23 % по-малко емисии на CO2 и 90 % по-малко емисии на NOx в сравнение с изгарянето на въздух с помощта на регенеративен топлообменник.  
Благодарение на доказаното намаляване на отпечатъка и общата сложност, цялостната оценка на R-HX е, че той трябва да бъде предпочитаната технология за рекуперация на топлина за заводите за производство на стъкло в контейнери. Уроците, извлечени от този проект, ще бъдат приложени в бъдещите инсталации на R-HX.

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта

Layman's report

Report on networking actions

After LIFE Plan