Премини към основното съдържание

Резултати

Повишаването на ефективността на инсталациите и намаляването на емисиите на замърсители бяха предизвикателство преди няколко години. Днес това е икономическа необходимост.

В стъкларската промишленост се проучват няколко решения (за научноизследователска и развойна дейност или за промишлени мащаби). Едно от тях се състои в оползотворяване на отпадна енергия от площадката на завода чрез непряко предварително нагряване, за да се избегнат всички рискове, свързани със смесването на кислорода с изпаренията. 
Проектът HotOxyGlass, финансиран от Европейската комисия, има две основни цели, които са свързани една с друга:

  • Да се намали потреблението на енергия в процеса на производство на плоско стъкло. Потреблението на енергия постоянно е подложено на предизвикателства в индустрията и проектът предлага иновативно решение, основано на използването на кислород.
  • Да се намалят емисиите на замърсители. По този начин проектът допринася за ограничаване на изменението на климата.

 

В този раздел ще се представят резултатите по проекта.

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта