Премини към основното съдържание

LIFE CleanOx

Проект, реализиран с безвъзмездни средства по програма LIFE на Европейската комисия, която има за цел да демонстрира ползите за околната среда от научни изследвания, развитие и иновации.

За производството на стъкло са нужни две основни неща: пясък и енергия. В Европа заводите за стъкло за домакински съдове, буркани и бутилки са изправени пред две основни предизвикателства:

  • да намалят разхода на енергия, за да са по-конкурентоспособни
  • да намалят емисиите на парникови газове

По традиция енергия се осигурява чрез изгаряне на природен газ с въздух, за да се постигне температура, която може да преобразува пясъка в горещо стъкло, готово за формоване.  Кислородното горене, при което се използва чист кислород вместо въздух (в който има само 21 % кислород) е доказано ефективен начин за намаляване на разхода на гориво, а следователно и на производствените разходи.

CПонастоящем кислородното горене се използва широко в стъкларската промишленост и в металургията за подобряване на процеса на горене, намаляване на емисиите на замърсители във въздуха и пестене на гориво. Основният принцип на кислородното горене с предварително загряване е, че топлината, извлечена от дима от горенето, се използва за загряване на кислорода и горивото, и по този начин ефективността на кислородното горене се повишава с 10 %. В сравнение с горенето с въздух първото поколение на тази технология осигурява до 50 % икономия на енергия и до 50 % намаление на емисиите на СО2*. Оценката на финансовата жизнеспособност на първото поколение HeatOx обаче е направена въз основа на цената на природния газ през 2012-2013 г., а от началото на проекта до сега цената на природния газ спадна силно до исторически ниски равнища. Според МВФ цената на природния газ ще остане на сегашното си равнище в обозримото бъдеще, което означава, че разгръщането на технологията HeatOx по света ще бъде значително затруднено ако не бъде направен нов технологичен пробив.

TПредложеното чрез проекта LIFE CleanOx второ поколение на технологията планира 50 % икономии на капиталови разходи в сравнение с първото поколение HeatOx. Освен това се очаква допълнително увеличение на коефициента на полезно действие.Успехът на второто поколение HeatOx ще може да промени трайната парадигма на горене с въздух в пещите за стъкло към кислородно горене.

Проектът LIFE CleanOx има за цел да се намалят допълнително разходът на природен газ и емисиите на парникови газове чрез по-силно загряване на природния газ и кислорода. Основният акцент на проекта LIFE CleanOx е прилагането в пълен мащаб на иновативна технология със силно положително въздействие върху околната среда (намаляване на парниковите газове и икономии на енергия), която ще бъде икономически жизнеспособна, а това ще гарантира нейната възпроизводимост.

Проектът LIFE CleanOx се състои в използването на излъчвателен топлообменник, базиран на иновативна технология за кислородно горене с предварително загряване, намаляваща допълнително въздействието на процеса на топене на стъкло върху околната среда, която е призната за една от най-добрите налични технологии за ограничаване на СО2 чрез икономия на гориво, като същевременно намалява и емисиите на азотни оксиди и прах.

Същността на второто поколение HeatOx се състои в пряко подгряване на природния газ и О2 посредством димен газ, което не беше възможно при предишното поколение на технологията поради съображения за безопасност и надеждност. Сега второто поколение HeatOx с новаторска концепция позволява да се преодолеят предишните пречки и да се осигури възможност за още по-голямо увеличаване на коефициента на полезно действие.

*С изключение на емисиите, генерирани при производството на кислород.

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта